سرور عزیزم...

.

.

شما خود میدانید

به شما فکر کردن 

لذتش بیشتر از برای شما کار کردن است

لکن 

نمیشود همیشه به لذت گذراند...

آدم خجالت می کشد.

/ 0 نظر / 20 بازدید